Pre Requisites: 

עובדים במחלקות ניהול נכסים והתחייבויות, עובדים במחלקות ניהול סיכונים בבנקים, עובדי ביקורת, יועצים משפטיים בבנקים, מנהלים בכירים ועוד.

Lecturers: 

Ayal Sadovski
יעקב גדנקן

Learning Methods: 

4 מפגשים בני 6 שעות אקדמיות כל אחד.

הקורס יתקיים ב"גלובסקול" בית גלובס, האצ"ל 53 קומה 6 ראשון לציון. 

Show on Homepage: 

כותרת מטרת הקורס: 

אודות

כותרת שיטת הלימוד: 

מבנה הקורס

כותרת דרישות קדם: 

קהל יעד
24 שעות אקדמיות

אודות

הקורס יעניק למשתתפים הבנה כוללת ומעמיקה של הרכיבים השונים בניהול מאזן בנק.

הקורס יציג את הרקע התיאורטי לניהול נכסים והתחייבויות פיננסים (ננ"ה) ויקנה למשתתפיו כלים מעשיים לניהול כלכלי אופטימאלי של מאזן  הבנק, למקסום הכנסות המימון וליצירת ערך כלכלי לטווח הארוך  תחת  האילוצים העסקיים וחוסר הוודאות בשווקים

המכון הישראלי לפיננסים IFI מזמין אותך להצטרף לקורס המשלב הרצאות פרונטאליות יחד עם תרגול שבאמצעותו ייחשפו המשתתפים למתודולוגיות ה- Best Practice בתחום, ולתרחישים ואירועים שונים מהמציאות העסקית של בנקים בעולם

מטרות

 • הכרת המבנה הפיננסי והמאזן של הבנק.
 • הכרת הרקע התיאורטי לניהול נכסים והתחייבויות.
 • כלים מעשיים לניהול אופיטמלי כלכלי.
 • ניהול סיכוני שוק.

 

הנושאים הנלמדים

 

מפגש 1 :

 • המערכת הפיננסית.
 • תפקיד הבנקים.
 • רגולציה ופיקוח.
 • מבנה המאזן של הבנקים - מבט על.
 • מכשירי ריבית - מושגים בסיסים.

מפגש 2:

 • הסיכונים העיקריים במאזן הבנק: אשראי, מטבע, ריבית, מימון, נזילות.
 • מתודולוגיה לניהול סיכוני שוק (ריבית ומטבע).
 • נגזרים ואסטרטגיות לגידור סיכוני שוק.
 • סיכוני שוק - Gap Analysis, NII Simulation, Duration Gap.

 

מפגש 3 :

 • יחס LCR, תמחור דיפרנציאלי וגידור סיכוני נזילות.
 • תקנת באזל 3.
 • תרחישי קיצון ורגישויות
 • סיכוני נזילות - מושגי יסוד (יחס, עודף וכרית הנזילות) ותהליך ניהול סיכון הנזילות.

מפגש 4 :

 • סיכון אשראי ואיגוח
  הקצאת הון (מאקרו) לתמחור עסקאות (מיקרו)- RAROC
 • היבטים ארגוניים של ננ"ה
 • סוגיות שוטפות בניהול מאזן בנקאי

 

 

 

 

 

 

 

מבנה הקורס

4 מפגשים בני 6 שעות אקדמיות כל אחד.

הקורס יתקיים ב"גלובסקול" בית גלובס, האצ"ל 53 קומה 6 ראשון לציון. 

קהל יעד

עובדים במחלקות ניהול נכסים והתחייבויות, עובדים במחלקות ניהול סיכונים בבנקים, עובדי ביקורת, יועצים משפטיים בבנקים, מנהלים בכירים ועוד.

קורסים נוספים