Pre Requisites: 

הקורס מיועד לאנשי השקעות, מנהלי סיכונים, עורכי דין, כלכלנים, סוחרים, אנשי אשראי, חשבים, אנשי בקרה וביקורת, יועצים משפטיים, קציני ציות ועוד...

Lecturers: 

משה ליפשיץ

Learning Methods: 

7 מפגשים של 42 שעות אקדמיות כל אחד.

הקורס יתקיים בגלובסקול בית גלובס האצ"ל 53, קומה 6 ראשון לציון

Show on Homepage: 

כותרת קהלי יעד: 

קהלי יעד

כותרת מטרת הקורס: 

מטרת הקורס

כותרת מרצים: 

מרצים

כותרת הנושאים הנלמדים: 

הנושאים הנלמדים

כותרת דרישות קדם: 

קהל יעד

כותרת מבנה הקורס: 

מבנה הקורס
42 שעות אקדמיות אנשי אשראי, חשבים, יועצים משפטיים, כלכלנים, מנהלי בקרה, מנהלי השקעות, מנהלי סיכונים, סוחרים, עובדי ביקורת, עורכי דין, קציני ציות

מטרת הקורס

* קריאה, הבנה וניתוח דו"ח כספי, לרבות הסקת מסקנות מקצועית.

* הבנת הסביבה בה פועלת החברה.

* הקניית יכולת ביצוע הערכת שווי לחברה.

הנושאים הנלמדים

מפגש 1: מבוא + ניתוח הסביבה העסקית

נושא

* מבוא לניתוח דוחות ומקורות מידע לאנליזה

* הבנת החברה וה- Value Proposition

* ניתוח הסביבה העסקית

* תרגיל בית - ניתוח הסביבה העסקית

 

מפגש 2 : דו"חות כספיים

נושא

* הצגת תרגיל בית: ניתוח הסביבה העסקית

* דוחות כספיים: רקע כללי, סקירת הדוחות הכספיים של חברה, מבנה ומשמעות

* דוחות כספיים: אופן רישום עסקאות לדוגמא בדוחות כספיים + IFRS

* איחוד דו"חות

 

מפגש 3 : דו"ח רווח והפסד

נושא

* מבוא לניתוח דו"ח רווח והפסד

* ניתוח דו"ח רוות והפסד - המשך

* ניתוח התשואות השונות מהשקעה ודיון בפרופיל סיכון

* תרגיל בית: רווח והפסד

 

מפגש 4 : ניתוח מאזן

נושא

* הצגת תרגיל בית: רווח והפסד

* ניתוח מאזן של חברה

* ניתוח מאזן של חברה - המשך

* תרגיל בית מאזן

 

מפגש 5 : ניתוח דוח תזרים מזומנים ומבוא להערכות שווי

נושא 

* סיכום פרק ניתוח דו"חות כספיים והצגת תרגיל בית: מאזן

* ניתוח דו"ח תזרים

* ניתוח הדוח על השינויים בהון של חברה

* מבוא להערכת שווי חברות

 

מפגש 6 : הערכות שווי

נושא 

* DCF-חלק א

* תרגיל DCF

* שורט DCF + מכפילים + תרגיל בית הערכת שווי (שלושה משתתפים מציגים)

* חלק ב-DCF+הצגת תרגיל ב-הערכות שווי

* מכפילים נהוגים בשוק, ומכפילים של חברות דומות ובדיקת תרגיל

* תיקוף תוצאות הערכת השווי ועסקאות דומות לעומת שווי שוק + סיכום ניתוח דו"חות והערכות שווי (מושאק - לתת דוגמא)

 

מפגש 7 : הצגת העבודות: הערכות השווי לחברה ציבורית

נושא 

* הצגה של עבודות הגמר

* ניתוח עבודות הגמר

* סיכום

שיטת הלימוד

7 מפגשים של 42 שעות אקדמיות כל אחד.

הקורס יתקיים בגלובסקול בית גלובס האצ"ל 53, קומה 6 ראשון לציון

קהל יעד

הקורס מיועד לאנשי השקעות, מנהלי סיכונים, עורכי דין, כלכלנים, סוחרים, אנשי אשראי, חשבים, אנשי בקרה וביקורת, יועצים משפטיים, קציני ציות ועוד...

קורסים נוספים