תקנון

2,536
תקנון

תקנון מכללת מיטב דש

 

 1. פרטי חברה

מכללת מיטב דש בע"מ (להלן: "המכללה").

מספר תאגיד – 512340118

סניף ראשי – רחוב ראול ולנברג 24, מגדלי זיו, בניין A1, רמת החייל – ת"א.

התקנון מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.

 1. תחילת לימודים

פתיחת קורס מותנית במינימום רישום של משתתפים כפי שייקבע על ידי המכללה.

המכללה רשאית לבטל או לדחות את מועד פתיחת הקורס. במקרה של ביטול הקורס יהיה זכאי התלמיד להחזר כספי עד גובה תשלום שכר הלימוד המלא אותו שילם, ולא מעבר לכך.

במקרה של דחיית מועד פתיחת קורס, התלמיד יהיה זכאי להחזר בהתאם לכתוב ב"נוהל ביטול לימודים" שבסעיף 6 שלהלן.

זכויותיו וחובותיו של תלמיד יחולו עליו מיום תחילת הלימודים המוגדר לעניין זה כיום בו מתקיים המפגש הלימודי הראשון במסלול לימודיו, בין אם נכח בו ובין אם לאו.

הקורסים הפרונטליים מלווים בהרצאות מצולמות הניתנות לצפיה באתר ייחודי המותנה בכניסה ע"י הזנת שם משתמש וסיסמא (ראה פירוט בסעיף 3 שלהלן). אין המכללה מתחייבת כי הקורס המצולם יועבר ע"י מרצה הקורס הפרונטלי.

2.1 טופס הרשמה

בעת הרשמת תלמיד למכללה, עליו לחתום על טופס הרשמה.

בחתימה על טופס זה מתחייב התלמיד להשלים את תשלום יתרת שכר הלימוד למכללת מיטב דש לא יאוחר מתאריך המפגש הלימודי הראשון במסלול לימודיו. המכללה זכאית להפסיק את לימודיו בגין אי הסדרת שכר הלימודים כולו או חלקו במועד זה.

בחתימה על טופס זה מאשר התלמיד כי במידה ולא ישלים את מלוא תשלום שכר הלימוד טרם תחילת הלימודים כמוסכם, מכללת מיטב דש תהא רשאית לחייב את כרטיס האשראי שניתן על ידו לתשלום דמי הרישום, להשלמת מלוא התשלום.

 1. קורסים אינטרנטיים

הובא לידיעתו של התלמיד כי השיעורים הפרונטליים המועברים במסגרת המכללה, עשויים להיות מצולמים ע"י המכללה ועולים לאתר המכללה, כאמצעי למידה נוסף/ עיקרי עבור תלמידי המכללה.

הקורסים האינטרנטיים כוללים ערכת לימוד ושם משתמש לאתר המכיל את הרצאות הקורס.

ערכות הלימוד וסיסמה לאתר הקורס ישלחו רק עם משלוח טופס ההרשמה חתום והסדרת התשלום. 

הקורסים וערכות הלימוד מכינים לבחינות ע"פ מתכונתן בעת חתימת הטופס.

תלמיד בקורס אינטרנטי רשאי לקבל קורס חוזר אינטרנטי, בעלות של 50% ממחיר המחירון של הקורס (כפי שמופיע בנספח א' 1). כמו כן, במידה ויחליט ללמוד שוב את אותו הקורס לראשונה כקורס פרונטלי, יוכל לעשות כן בהנחה של 25% ממחיר המחירון של הקורס.

התשלום עבור הלימודים כולל 300 ₪ דמי רישום שלא יוחזרו במקרה של ביטול הרשמה.

3.1 בביטול הרשמה לקורס אינטרנטי עד 10 ימים לפני תחילת הקורס, יזוכה התלמיד בהחזר כספי מלא למעט דמי ביטול בסך 300 ₪.

3.2 ביטול הרשמה לקורס אינטרנטי מ 10 ימים לפני תחילת הקורס ואילך לא תזכה את התלמיד בהחזר כספי כלשהו, בין אם נמסרה ערכת הלימוד ובין אם לאו.

3.3 ברישום למסלול לימודים, בעת ביטול יחוייב התלמיד במחיר מחירון מלא בגין כל אחד מהקורסים שהתחיל או עתידים להתחיל בטווח של 10 ימים מיום הביטול.

תלמיד המבקש לבטל הרשמתו, יכול לעשות כן ולהיות זכאי להחזר כספי ובתנאי שלא עברה תקופה של מעל שנתיים מתאריך הרישום ללימודים ובמסגרת תנאי הביטול האמורים לעיל.

הסרטונים באתר זה מכילים מידע המוגן על פי הדין. העתקה ו/או הפצה של מידע זה, באופן מלא או חלקי, באמצעי כלשהו, הינן אסורות על פי הדין. כמו כן, שם המשתמש והסיסמא שברשות התלמיד הינם סודיים, אישיים ואינם ניתנים להעברה לגורם אחר כלשהו.

 1. שירותי השמה וקריירה

מכללת מיטב דש מעמידה לרשות לקוחותיה שירותי השמה וקריירה. שירות זה ניתן לתלמידי המכללה ולבוגריה בלבד.

שירותי ההשמה והקריירה עשויים לכלול אירועי השמה שיתקיימו מעת לעת כגון: סדנאות כתיבת קורות חיים, סיור בבית ההשקעות מיטב דש, יריד תעסוקה וכן ליווי אישי בחיפוש עבודה בתחום שוק ההון והביטוח.

שירותים אלו ניתנים ללא עלות נוספת לתלמיד שירכוש:

 • חבילת לימוד מלאה הכוללת קורסים משלב א' וכן קורסים משלב ב'.
 • קורס משלב ב' בלבד, באישור מיוחד של נציג המכללה.

אין המכללה מתחייבת על מציאת עבודה לתלמידיה ואין המכללה אחראית לתנאי ודרישות המשרות המוצעות ע"י המעסיקים.

המכללה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירותי ההשמה והקריירה לפי שיקול דעתה לתלמיד או לבוגר מכל סיבה שהיא, או לכלל התלמידים והבוגרים.

 1. לוח זמנים ושינויים

לוח הזמנים (מערכת השעות) נקבע מראש על ידי המכללה. המערכת נקבעת בהתאם לביקוש ולאילוצי המכללה, מרצים, כיתות וכדומה. המכללה רשאית לשנות את לוח הזמנים בהתאם לאילוצי מערכת. הודעה על שינויים בלוח הזמנים תימסר מראש לתלמידים. מועד ההודעה יינתן בהקדם האפשרי ללא התניית זמן.

המכללה רשאית להוסיף שיעורים ושיעורי תגבור עליהם תבוא הודעה נוספת ומועדם ייקבע על ידי המכללה ובמסגרת האילוצים שנזכרו לעיל.

ביטול או דחיית שיעור – המכללה רשאית לבטל או לדחות שיעור. מועד חדש לשיעור שבוטל ייקבע על ידי המכללה במסגרת האילוצים שנזכרו לעיל. הודעה על שיעור חלופי תימסר מראש לתלמידים.

שינוי מיקום מפגשים – המכללה רשאית לשנות מיקומי השיעורים למיקום חלופי באזור שיועד לקורס או במרחק סביר מאזור זה. המכללה תדאג לכך כי במקום החלופי יהיו תנאי סביבה פיזיים הולמים המאפשרים לקיים שיעור וגישה למקום באמצעות תחבורה ציבורית. הודעה על שינוי מיקום תינתן מראש לתלמידים בהקדם האפשרי ללא התניית זמן. אין המכללה אחראית על מפגעים, צוות עובדים ורכוש התלמידים במקום החלופי.

שינויים בצוות ההוראה – המכללה רשאית לבצע כל שינוי בצוות ההוראה לפני תחילת קורס ו/או במהלך הלימודים, תוך מתן תחליף הולם לראות עיניה של המכללה.

שינויים נוספים – המכללה רשאית לבצע שינויים נוספים שלא הוזכרו לעיל לפני תחילת קורס ו/או במהלכו וכל זאת בתנאי שלא יפגעו באינטרס התלמידים או ברמה הפדגוגית כפי שיוחלט על ידי המכללה.

5.1 התאמת הקורסים לשינויים בדרישות ו/או סילבוס הבחינה

המכללה מחויבת לספק ללקוח קורס המכין לבחינה במתכונתה בעת חתימתו על טופס הרישום. במידה ודרישות ו/או סילבוס הבחינה ישתנו בהיקף המצריך שינוי במבנה ועלות הקורס, רשאית המכללה לדרוש מהתלמיד השלמת התשלום.

 1. נוהל ביטול לימודים

התשלום עבור הלימודים כולל 300 ₪ דמי רישום שלא יוחזרו במקרה של ביטול הרשמה.

תלמיד המבקש לבטל הרשמתו לשלב לימודים שעדיין לא החל, יכול לעשות כן בהודעה בכתב ולהיות זכאי להחזר כספי ובתנאי שלא עברה תקופה של מעל שנתיים מתאריך הרישום ללימודים ובמסגרת תנאי הביטול האמורים להלן.

תלמיד הנרשם ללימודים ומבקש לבטל הרשמתו יוכל לבטל ולקבל החזר כספי מלא, למעט דמי הרישום, כל עוד בקשתו נתקבלה עד עשרה ימים לפני יום תחילת שלב הלימודים.

תלמיד הנרשם ללימודים ומבקש לבטל הרשמתו בטווח של פחות מעשרה ימים לתחילת שלב הלימודים – יחויב בדמי ביטול בגובה של 10% מסך התשלום עבור הלימודים, בנוסף לדמי הרישום.

ביטול הרשמה מיום תחילת שלב הלימודים ואילך, מכל סיבה שהיא כמפורט בסעיף 6.1 שלהלן, לא תקנה לתלמיד זכות להחזר כספי כלשהו בגין השלב אותו התחיל, בין אם השתתף בקורסים, כולם או חלקם ובין אם לאו.

בעת ביטול הלימודים – עלות שלב הלימודים אותו החל התלמיד תהיה מלאה וללא הנחות.

לעניין בקשות להפסקת הלימודים:

בשלב א' נכללים הקורסים: כלכלה, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון, יסודות הביטוח ודיני ני"ע ואתיקה מקצועית.

בשלב ב' נכללים הקורסים: מקצועית א', מקצועית ב', גמר פנסיוני, תאונות ואש ורכוש.

6.1 הגדרת הסיבה "מכל סיבה שהיא" מתייחסת לכל סיבה, לרבות:

   6.1.1 בעיות אישיות ו/או משפחתיות ו/או כלכליות ו/או בריאותיות– גם אם ימציא על כך אישורים בכתב.

   6.1.2 חוסר שביעות רצון מהתנהלות המכללה והקורס.

   6.1.3 חוסר שביעות רצון מחומר הלימוד ו/או מהמרצים.

   6.1.4 חוסר שביעות רצון מציון הבחינה או עקב כישלון בבחינה.

   6.1.5 איחור מועד הרשמה לבחינה, אי הרשמה מכל סיבה שהיא.

   6.1.6 החלטה על הפסקת לימודים עקב מעבר מקום מגורים בין אם בארץ ובין אם בחו"ל.

   6.1.7 החלטה על הפסקת לימודים עקב חוסר עניין בהוצאת הרישיון ו/או בלימודים עצמם.

   6.1.8 שינויים שבוצעו על ידי המכללה במהלך הלימודים בהתאם לתקנון המכללה.

   6.1.9 מקרים חריגים – לא יינתן החזר כספי במקרה של ביטול קורס לאחר תחילתו גם במקרים חריגים שלא נזכרו לעיל. המכללה יכולה לשקול האם לדון במקרים חריגים לפנים משורת הדין בוועדת חריגים בנוכחות המנכ"ל, אך אינה              מחויבת לכך. ובמידה ונדון מקרה בוועדת חריגים, תומצא החלטת הוועדה בכתב לתלמיד תוך זמן סביר.

 

6.2 אפשרויות קבלת ההחזר:

תלמיד אשר שילם באמצעות כרטיס אשראי – יקבל החזר לאותו כרטיס האשראי איתו שולם, במידה והדבר אפשרי.

תלמיד אשר שילם בשיקים או במזומן – יקבל החזר בשיק.

ההחזר יינתן באופן יחסי בהתאם לחבילת הקורסים שרכש. תלמיד אשר מפרק חבילת קורסים מוזלת ישלם מחיר מלא על כלל הקורסים בשלב הלימודים אותו החל, בהתאם למחירי הקורסים במחירון המכללה המצ"ב כנספח א'.

תלמיד יפנה בבקשת ביטול ו/או החזר כספי לחברה מולה ביצע את תהליך הרישום והתשלום.

 

 1. נוהל הקפאת לימודים והשלמת שיעורים

לאחר פתיחת קורס, תלמיד שאינו מעוניין להגיע לקורס רשאי להקפיא אותו. התלמיד מחויב להודיע על ההקפאה למחלקת שירות הלקוחות של המכללה. תלמיד שלא הודיע על כוונתו להקפיא את הקורס דינו כתלמיד שהיה רשום בקורס עד סופו, לעניין בדיקת נוכחותו בקורס.

תלמיד שהקפיא קורס לאחר פתיחת הקורס בכל שלב בו הקורס נמצא, בין אם בשיעור הראשון ובין אם בכל שיעור אחר – הדבר ייחשב לו כניצול הקורס הראשון והקורס הבא אליו יירשם ייחשב כניצול הקורס החוזר בהתאם לכתוב ב"נוהל זכאות לקורס חוזר" שבסעיף 8 שלהלן וב"נוהל נוכחות עבור זכאות לקורס חוזר" שבסעיף 9 שלהלן.

תלמיד בקורסי השקעות ומסחר יוכל להשלים שיעורים אשר הפסיד בקורס אחד נוסף באישור ובתיאום מראש מול מחלקת שירות לקוחות ועל בסיס מקום פנוי. במידה ויבקש לקבל חומרי לימוד פעם נוספת יחויב בעלותם ע"פ מחירון המכללה המצורף כנספח ב' לתקנון זה. המכללה אינה מתחייבת כי תמשיך לקיים את הקורסים במתכונת דומה או לקיימם בכלל.

 

 1. נוהל זכאות לקורס חוזר

רישום לקורס חוזר ללא תשלום מותנה בפניית התלמיד למכללה בעמידה באחד התנאים המפורטים להלן, בתיאום מראש ועל בסיס מקום פנוי בקורסים.

הקורס החוזר יתקיים באחד מסניפנו ברחבי הארץ. המכללה אינה מתחייבת לספק לתלמיד קורס חוזר במקום בו ביצע את הקורס הראשון.

זכאות לקורס חוזר תינתן במקרים הבאים:

תלמיד במסלול ליועצים אשר עמד במינימום 80% נוכחות בקורס, ונכשל בבחינה.

תלמיד במסלול ליועצים אשר עמד במינימום 80% נוכחות בקורס, ולא ניגש לבחינה.

תלמיד במסלול ליועצים אשר הודיע על הקפאת הקורס, ובתנאי שבעת ההקפאה עמד ב- 80% נוכחות.

לנרשמים החל מה 1.7.2016 הזכאות לקורס חוזר הינה לקורס אינטרנטי.

תלמיד בקורסי השקעות ומסחר יוכל לחזור על קורס פעם אחת נוספת, וזאת עד שנה מיום קיום הקורס הראשון. במידה ויבקש לקבל חומרי לימוד פעם נוספת יחויב בעלותם ע"פ מחירון המכללה המצורף כנספח ב' לתקנון זה. המכללה אינה מתחייבת כי תמשיך לקיים את הקורסים במתכונת דומה או לקיימם בכלל.

 

 1. נוהל נוכחות עבור זכאות לקורס חוזר

תלמיד זכאי לחזור על הקורס אליו נרשם ושילם פעם אחת נוספת בלבד. התנאי לקבלת קורס חוזר הוא עמידה במינימום 80% נוכחות במפגשי הקורס ועמידה בדרישות הקורס. חישובי הנוכחות יכולים להשתנות בהתאם לשינויים במערכת השעות.

היעדרות לא תיחשב כחיסור – במקרים של אשפוז ומילואים בלבד ובהצגת אישור בכתב (ימי מחלה נחשבים כחיסור).

בחישוב הנוכחות לא ייחשבו שיעורי תגבור ושיעורים נוספים שהוגדרו על ידי המכללה כשיעורי רשות, ולא נמצאו במערכת השעות המקורית כפי שפורסמה עם תחילת הקורס.

רישום הנוכחות מתבצע על ידי עובדי סגל המכללה בלבד בכניסה לכיתה. באחריות התלמיד להירשם בנוכחות בכניסה לכיתה בכל שיעור. תלמיד שהגיע באיחור ידאג לוודא הרשמתו בנוכחות בדלפק הקבלה.

תלמיד אשר יגיע לשיעור כשעה אחת לאחר תחילת השיעור, לא יוכל להירשם כנוכח בשיעור.

תלמיד אשר עזב את השיעור למעלה משעה לפני סיום השיעור, לא יוכל להירשם כנוכח בשיעור.

תלמיד אשר לא דאג להירשם בנוכחות לא יוכל להודיע על נוכחותו במפגש מסוים בדיעבד.

במידה ותלמיד יבקש להירשם לקורס חוזר נוסף, התלמיד יחוייב בעלות 50% מעלות הקורס לפי המחירון המצורף כנספח א' לתקנון זה.

 

 1. נוהל בחינות והתנהלות מול גופים חיצוניים

המכללה מכינה את תלמידיה לבחינות בגופים חיצוניים כגון: רשות ניירות ערך ומשרד האוצר.

רישום לבחינות בגופים אלו נעשה ישירות על ידי התלמיד למול הגוף החיצוני ועל חשבונו הפרטי. המכללה אינה אחראית לטיב הרישום של התלמיד בגוף החיצוני. מעת לעת המכללה מציעה שירות סיוע לרישום לבחינה. גם במקרה בו ההרשמה בוצעה ע"י נציג המכללה, על התלמיד לוודא עם סיום ההרשמה, שזו נעשתה כראוי.

מועדי סיום ההרשמה לבחינות רשות ניירות ערך ומשרד האוצר מפורסמים על ידי רשות ניירות ערך ו/או משרד האוצר בהתאמה. המכללה אינה אחראית במידה ותלמיד פספס את מועד סיום ההרשמה.

הגשת בקשה לפטור מבחינות היסוד – באחריות התלמיד לבדוק מול רשות ניירות ערך, ו/או משרד האוצר, באם התואר שבידו מקנה פטור ולהגיש את בקשת הפטור בהתאם לדרישות רשות ני"ע / משרד האוצר.

הגשת ערעורים ופניות נוספות – כל פעולה המתבצעת מול גוף חיצוני הינה באמצעות ובאחריות התלמיד בלבד. אין באפשרות המכללה לבצע פעולות עבור התלמיד ו/או בשמו.

אגרת בחינות וערעורים – שכר הלימוד במכללה אינו כולל אגרות תשלום לגופים החיצוניים. התשלום לרישום לבחינה ו/או ערעור ו/או כל אגרה המתבקשת על ידי הגוף החיצוני ייעשה ישירות בין התלמיד לאותו גוף.

המכללה רשאית בכל עת להפסיק או לשנות את השירותים הנלווים שהיא מציעה בעניין התנהלות מול גופים חיצוניים.

 

 1. נוהל השלמת שיעורים וחומרי לימוד

מועדי המפגשים ומיקומם מפורסמים בתחילת הקורס.

תלמיד שנכנס לכיתה באיחור ידאג להשלמת החומר שהחסיר על מנת למנוע עיכובים בשאלות בנוגע לחומר שנלמד טרם הגעתו.

השיעורים נבנים בהמשכיות והחסרת שיעור פוגעת ברצף ההבנה. לכן התלמידים מתבקשים להימנע מהיעדרויות ככל הניתן ולדאוג במידת הצורך להשלים את החומר שהחסירו לפני השיעור הבא. ניתן ורצוי להשלים את השיעור באמצעות ההרצאות המצולמות, וכך להתעדכן בתוכן המפגש.

המכללה אינה מתחייבת לדאוג להשלמת שיעור שהוחסר בקורס מקביל. באחריות התלמיד להשלים בכוחות עצמו חומר שהחסיר.

כמו כן, לאחר פתיחת קורס לא ניתן יהיה לעבור לקורס מקביל המכין לאותו מועד בחינות. תינתן האפשרות להקפיא הקורס ולנצלו במועד הבחינות הבא.

עזרה מעבר לשעות הלימוד – תלמיד המבקש ליצור קשר עם מרצה יעשה זאת באמצעות דוא"ל. רק במידה ופרסם המרצה אמצעי תקשורת נוסף, ניתן לעשות שימוש באמצעי זה. צוות המכללה אינו רשאי לתת לתלמיד אמצעי התקשרות נוסף עם המרצה ללא אישור המרצה.

חומר לימוד – חומרי הלימוד של המכללה הינם לשימושם הפרטי של התלמידים בלבד. אין להעביר ו/או להפיץ ו/או לשכפל חומרים אלו לגורמים אחרים.

במידה ולתלמיד אבד או הושחת ספר לימוד, המכללה תספק לו חומר חדש בתשלום בהתאם למחירון חומרי לימוד הנמצא במשרדי המכללה ומצורף כנספח ב' לתקנון זה.

 

 1. נוהל העברת הודעות לתלמידים

המכללה מעבירה הודעות לתלמידיה באמצעות דואר אלקטרוני ולעיתים באמצעות הודעות כתובות (SMS).

המכללה מעבירה הודעות לתלמידים בנושאים שונים לרבות שינוי מועד ו/או מקום מפגש, שינוי מרצה ו/או נושא המפגש, הודעות שהמרצה ביקש להעביר לכיתתו וכיו"ב.

לפני פתיחת קורס חדש, המכללה תדאג להעביר הודעה על פתיחת הקורס בצירוף מערכת השעות.

אין המכללה מחויבת לשלוח הודעות כתובות.

באחריות התלמיד להתעדכן מול המכללה ולבדוק את תיבת הדוא"ל והמכשיר הנייד באופן שוטף.

באחריות התלמיד לוודא כי פרטיו האישיים מעודכנים נכונה במכללה, ולעדכן על שינויים, אם יש, בפרטיו האישיים ובדרכי ההתקשרות אליו.

 1. נוהל משמעת תלמידים

תלמידי המכללה מחויבים לשמור על כבוד המכללה ועל כבוד הצוות האקדמי, המנהלתי, מוריה, תלמידיה ואורחיה. אין לפגוע בשלומם, בגופם וברכושם.

המכללה משקיעה ודואגת לרמה גבוהה של כיתות לימוד וסביבה נקייה. יש לשמור על רכוש המכללה ועל הניקיון והסדר בתחומי המכללה ובמתחם הלובי הכללי בבניין. אין להכניס מזון ושתייה לתוך הכיתות.

במידה וייגרם נזק, האחריות תחול על התלמיד ויהיה עליו לפצות את המכללה בגינו.

על מנת לשמור על אוירה לימודית בכיתה יש להקפיד לכבות את הטלפון הנייד, להימנע מלהרעיש ולכבד את המרצה והתלמידים. תלמידים הלומדים בסניף תל אביב בקורסים מצולמים, מתבקשים לשמור על שקט במהלך השיעור ולהמנע ממעבר בקדמת הכיתה במהלכו. בכל שיעור יש הפסקה, במהלכה יכולים התלמידים ליהנות מפינת קפה, נוחיות ופינת ישיבה בלובי (המכללה אינה מחויבת לספק תנאים זהים בכיתות לימוד מחוץ לתחומי המכללה בת"א).

יש להישמע להוראות המרצה בנוגע למועדי ההפסקות. על התלמידים להקפיד על זמני ההפסקות.

הצלחה בלימודים/ בבחינה תלויה בהתמדה והשקעה. יש צורך להשקיע גם מעבר לשעות הלימוד הפרונטליות במכללה, לבצע את עבודת הבית ולחזור על החומר הנלמד לפני כל שיעור.

אין המכללה אחראית על ציוד אישי של התלמידים, או מי מאורחיה, או לציוד יקר ערך המושאר ללא השגחה.

 

 1. נוהל חלוקת תעודות

בקורסי יועצים לא יונפקו תעודות בסיום קורס ו/או מסלול.

בקורסי השקעות ומסחר תונפק תעודה לכל תלמיד אשר עמד ב-70% נוכחות ובכל דרישות הקורס. תלמיד אשר לא נכח ב 70% נוכחות בקורס אך השלים את השיעורים החסרים בקורסים מקבילים או מאוחרים, בהתאם לאמור ב"נוהל נוכחות עבור זכאות לקורס חוזר" בסעיף 9 שלעיל, יהיה זכאי לתעודת גמר בתנאי שלאחר השלמת השיעורים הגיע ל 70% נוכחות סך הכול.

 

 1. מרצי המכללה

מובהר בזאת, כי המרצים המלמדים במכללה הינם מרצים מומחים בתחומם ובעלי ידע ומיומנות מקצועית גבוהה, ובמסגרת זו עושים כמיטב יכולתם על מנת להתעדכן באופן שוטף ותדיר בשינויים שעשויים להיות רלוונטיים לתכני הקורסים. בהתאם, עקב קצב השינויים התכוף המיוחס לתכני הלימוד, יתכן כי חלק מהשינויים יוטמע ויעודכן במהלך הקורס.

 

 

 • נספח א' מחירון הקורסים:

שם הקורס

מחיר קורס

שלב א'

סטטיסטיקה ומימון

2,500 ₪

חשבונאות

2,500 ₪

כלכלה

2,500 ₪

אתיקה

1,800 ₪

יסודות הביטוח

1,800 ₪

שלב ב'

מקצועית א'

3,700 ₪

מקצועית ב'

700   ₪

פנסיוני גמר

3,900 ₪

תאונות

2,300 ₪

אש ורכוש

2,300 ₪

 

 

נספח א' 1- מחירון קורסים אינטרנטיים:

שם הקורס

מחיר קורס

שלב א'

סטטיסטיקה ומימון

1,090 ₪

חשבונאות

1,090 ₪

כלכלה

1,090 ₪

אתיקה

1,090 ₪

יסודות הביטוח

1,090 ₪

שלב ב'

מקצועית א'

1,690 ₪

מקצועית ב'

490   ₪

פנסיוני גמר

1,690 ₪

 

 

** המחירים כוללים מע"מ.

 

 

נספח ב'- מחירון חומרי לימוד:

 

ערכה מלאה - תלמיד חדש

ערכה מלאה - תלמיד בקורס

ספר בודד (קיים רק עבור תלמיד בקורס)

דף נוסחאות צבעוני

סטטיסטיקה ומימון

300

150

80

8

כלכלה

300

150

80

 

חשבונאות

300

150

80

 

אתיקה

300

300

 

 

יסודות הביטוח

300

150

0

 

גמר פנסיוני

500

250

80

 

מקצועית א'

700

350

80

8

מקצועית ב'

150

150

70

8

קורס מסחר והשעות

 

100

 

 

         

עלות משלוח בדואר

50

     
 

 

 

** המחירים כוללים מע"מ.