Pre Requisites: 

מנהלי השקעות, מנהלי השקעות אלטרנטיביות, אנליסטים, מנהלי סיכונים, מנהלי אשראי, סמנכ"לי כספים, אנשי ביקורת, יועצים משפטיים, דירקטורים וחברי ועדות השקעה ואשראי בגופים מוסדיים ועוד.

Learning Methods: 

5 מפגשים בני 6 שעות אקדמיות כל אחד

הקורס יתקיים ב"גלובסקול" בית גלובס, האצ"ל 53 קומה 6 ראשון לציון. 

Show on Homepage: 

30 שעות אקדמיות

מטרת הקורס

  • קבלת כלים מעשיים לבחינת אשראי למימון עסקת פרויקט תשתיות.
  • הבנה ומיפוי אינטרסים של המדינה, היזם, הגוף המממן, המדרג והגוף המוסדי.
  • בניית מטריצת הסיכונים והתרחישים במימון פרויקט תשתיות והכרות עם האמצעים לגידור הסיכונים הללו.

 

הנושאים הנלמדים

מימון תשתיות הוא תחום ייחודי, המבוסס על מתודולוגיית מימון של  Project Finance.

בשנים האחרונות התחום נהנה מצמיחה משמעותית ובעלייה בתיאבון לסיכון של המשקיעים המוסדיים והפרטיים להיחשף לתחום באמצעות השקעה במניות ובחוב נחות, זאת לעומת השקעה בחוב בכיר ורגיל בלבד כפי שהיה נהוג בעבר.

כמו כן, גופים מוסדיים משנים אסטרטגיה ונכנסים למימון פרויקטים גם בשלב ההקמה, המשקף רמת סיכון גבוהה יותר כשבעבר מימון שלב ההקמה היה שמור לבנקים בלבד.

המכון הישראלי לפיננסים IFI מזמין אותך להצטרף לקורס ייחודי בו נכיר את תחום מימון התשתיות באופן מובנה ושיטתי ונבחן את תחומי הידע החיוניים להבנת תחום מימון התשתיות, בין השאר באמצעות case studies של פרויקטים וסיור משותף בפרויקט תשתית.

בקורס נסקור את הפרויקטים על סוגיהם השונים, נעבור על המודל הפיננסי, נכיר את ההיבטים של כלל הגורמים המעורבים בפרויקט: המדינה, היזם, המממן, המדרג והגוף המוסדי, ננתח את הסיכונים השונים ונבחן מהן הפעולות הנדרשות במהלך ליווי העסקה לאחר סגירתה.

 

מרצים

שיטת הלימוד

5 מפגשים בני 6 שעות אקדמיות כל אחד

הקורס יתקיים ב"גלובסקול" בית גלובס, האצ"ל 53 קומה 6 ראשון לציון. 

דרישות קדם

מנהלי השקעות, מנהלי השקעות אלטרנטיביות, אנליסטים, מנהלי סיכונים, מנהלי אשראי, סמנכ"לי כספים, אנשי ביקורת, יועצים משפטיים, דירקטורים וחברי ועדות השקעה ואשראי בגופים מוסדיים ועוד.

קורסים נוספים