Pre Requisites: 

דירקטורים, חברי ועדות השקעה ואשראי, חברי ועדות ביקורת, סמנכ"לי כספים, השקעות, מנהלי אשראי, מנהלי תחום PE, בנקאי עסקים, אנשי ניהול סיכונים, בקרי השקעות, עורכי דין,  יועצים פיננסיים, אנליסטים ועוד

Lecturers: 

מירי בן יהושע
עו"ד רונן וינוגרד

Learning Methods: 

5 מפגשים בני 6 שעות אקדמיות כל אחד

הקורס יתקיים ב"גלובסקול" בית גלובס, האצ"ל 53 קומה 6 ראשון לציון. 

Show on Homepage: 

כותרת מטרת הקורס: 

אודות

כותרת שיטת הלימוד: 

מבנה הקורס

כותרת דרישות קדם: 

קהל יעד
30 שעות אקדמיות

אודות

מתן אשראי הינו אחד התחומים המורכבים בניהול פיננסי הטומן בחובו סיכונים רבים. העוסקים בתחום מתמודדים עם קבלת החלטות ברמת מורכבות ומקצועיות גבוהה ביותר. הציפייה היא כי נושאי המשרה ומקבלי ההחלטות בתחום יהיו מיומנים לקבל החלטות אשראי אשר מחד, ימנעו נטילת סיכונים מיותרים ומאידך יובילו לביצוע עסקאות אשר ישיאו תשואה מרבית.

המכון הישראלי לפיננסים IFI מזמין אותך להצטרף לקורס שמקנה למשתתפים מיומנויות וכלים פרקטיים לנהל את סיכון האשראי ולקבל החלטות אשראי מותאם (tailor made), בצורה מקצועית ואפקטיבית תוך הימנעות מנטילת סיכונים מיותרים. בנוסף, הקורס יקנה כלים יישומיים לניהול שוטף של אשראי, בקרה וממשל תאגידי נאותים. הקורס ילווה בהתנסות פרקטית וב- case studies תוך הדגמת הנושאים הנלמדים על עסקאות אשראי והסדרי חוב בחברות במשק הישראלי.

מטרות

 • סקירת כל הסוגיות העיקריות הרלוונטיות לקבלת החלטות ולניהול סיכונים בתחום האשראי.
 • מתן כלים לגיבוש מדיניות אשראי ו"התיאבון" לסיכון אשראי.
 • סקירת  המשאבים הנדרשים לניהול סיכוני אשראי, לרבות תשתית ארגונית, מקצועית ותפעולית.
 • שימוש בביטחונות, הבטחת האפקטיביות והשפעתם על דירוג ותמחור האשראי.

הנושאים הנלמדים

 

 • הגדרת מדיניות אשראי כוללת והגדרת "התיאבון" לסיכון אשראי.
 • זיהוי, מדידה ובקרה על החשיפה לסיכוני אשראי.
 • סוגי אשראי - אג"ח סחיר/לא סחיר, אשראי מותאם (tailor made) ועסקאות סינדיקציה.
 • הגדרת המשאבים לניהול סיכוני אשראי לרבות תשתית ארגונית, מקצועית ותפעולית.
 • שימוש במודל דירוג אשראי ככלי לקבלת החלטות.
 • ממשל תאגידי ורגולציה.
 • הערכת יכולת ההחזר של הלווה.
 • סוגי ביטחונות, הבטחת האפקטיביות והשפעתם על דירוג ותמחור האשראי.
 • תמחור והערכת הסיכון בעסקת אשראי.
 • זיהוי אורות אדומים בעסקה בודדת ובתיק האשראי הכולל.
 • ניהול שוטף של תיק אשראי.
 • בקרת אשראי.
 • חובות בעיתיים והסדרי חוב.
 • סימולציה - ניתוח סיכון ותהליך קבלת החלטות בעסקת אשראי.

 

 • ייתכנו שינויים

מבנה הקורס

5 מפגשים בני 6 שעות אקדמיות כל אחד

הקורס יתקיים ב"גלובסקול" בית גלובס, האצ"ל 53 קומה 6 ראשון לציון. 

קהל יעד

דירקטורים, חברי ועדות השקעה ואשראי, חברי ועדות ביקורת, סמנכ"לי כספים, השקעות, מנהלי אשראי, מנהלי תחום PE, בנקאי עסקים, אנשי ניהול סיכונים, בקרי השקעות, עורכי דין,  יועצים פיננסיים, אנליסטים ועוד

קורסים נוספים