Pre Requisites: 

לא נדרש ידע מקדים

Silabus Items: 

מיקרו כלכלה
מאקרו כלכלה
יסודות בכלכלה בינלאומית

Show on Homepage: 

96 שעות אקדמיות בוגרי אוניברסיטאות במקצועות כלכלה, מנהל עסקים וחשבונאות, קהל רחב

מטרת הקורס

קורס הכנה של BDO האקדמיה לפיננסים לבחינת הרשות לניירות ערך בכלכלה ומספק כלים איכותיים שיעזרו בצליחת הבחינה בהצלחה.
הקורס נבנה ע"י מיטב המרצים בהתאם לדרישות והרגולציה של רשות ניירות ערך
המבחן בכלכלה הוא חלק מהמסלול הנדרש לקבלת רישיון - יעוץ / שיווק השקעות , ניהול השקעות, יעוץ/שיווק פנסיוני וסוכן ביטוח.

 

מטרות הקורס

 • לספק את ההכנה הטובה ביותר לבחינת רשות ניירות ערך בכלכלה.
 • לספק כלים איכותיים לתלמיד שיעזרו לו בהצלחה בבחינה.

הנושאים הנלמדים

 • מיקרו כלכלה
 • מאקרו כלכלה 
 • יסודות בכלכלה בינלאומית

מרצים

דרישות קדם

לא נדרש ידע מקדים

מבנה הקורס

מיקרו כלכלה
 • תופעת המחסור ועקומת התמורה
 • התנהגות הצרכן והפירמה
 • עקומת ביקוש והיצע (גמישויות)
 • קביעת שיווי משקל בתנאי תחרות
 • התערבות ממשלתית
 • תחרות בלתי משוכללת (מונופול)
מאקרו כלכלה
 • חשבונאות לאומית
 • קביעת התוצר במשק
 • מדיניות פיסקלית
 • שוק הכסף
 • מדיניות מוניטרית
יסודות בכלכלה בינלאומית
 • מאזן התשלומים
 • יתרון יחסי
 • מט"ח
 • מדיניות שער חליפין

קורסים נוספים