Pre Requisites: 

לא נדרש ידע מוקדם

Show on Homepage: 

48 שעות אקדמיות

מטרת הקורס

קורס הכנה של BDO האקדמיה לפיננסים לבחינת הרשות לניירות ערך בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית ולספק רקע משפטי לצפויים לעסוק במקצועות אלו בשוק ההון הישראלי.

הקורס בנוי במתכונת חדשנית, כולל טכניקות לימוד מתקדמות ומגוונות, תוך דגש על לימוד מהותי של כללי האתיקה של יועצי השקעות, משווקי השקעות ומנהלי תיקים.

הקורס ממוקד בחינה, ועם זאת מטרתו הנוספת היא להבין את כללי המקצוע והוראות המשמעת והכרה בטובת הלקוח כשיקול המרכזי של בעל רישיון.

בנוסף, מטרת הקורס היא להכיר את החשיבה המשפטית בתחום הדינים הפיננסיים השונים, כגון חוק החברות, חוק ניירות ערך, אכיפה מנהלית ואיסור הלבנת הון.

כמו כן, הקורס חושף את המשתתפים לתחומי עניין מגוונים, מעשיר ומרתק.

הנושאים הנלמדים

      דיני חברות: הקמת חברה, האורגנים השונים, אחריות וסמכות האורגנים, פעילות הדירקטוריון ועסקאות עם בעלי עניין – על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999

*     דיני ניירות-ערך: חובת הגילוי, פרסום תשקיף ודוחות תקופתיים וחובות דיווח של התאגיד ובעלי עניין – על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והתקנות לפיו.

*     קרנות נאמנות: הקמת קרן, חברה לניהול קרן והנאמן, חובות נאמנות ודיווחים למחזיקי היחידות – על פי חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 והתקנות לפיו

*     כללי אתיקה לרבות חובת הזהירות וחובת האמונים וטובת הלקוח – על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 והתקנות לפיו

*     כללי דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור – על פי חוק וצו איסור הלבנת הון למנהלי תיקים, תשע"א-2010.

*     כללי האכיפה המנהלית בידי רשות ניירות ערך.

מרצים

דרישות קדם

לא נדרש ידע מוקדם

קורסים נוספים