Pre Requisites: 

השלמת קורסי היסוד: כלכלה, חשבונאות וסטטיסטיקה ומימון, (או זכאות לפטור מקורסים אלו), השלמת קורס יסודות הביטוח.

Show on Homepage: 

100 שעות אקדמיות בוגרי אוניברסיטאות במקצועות כלכלה, מנהל עסקים וחשבונאות, קהל רחב

מטרת הקורס

קורס הכנה של BDO האקדמיה לפיננסים לבחינת משרד האוצר בגמר פנסיוני. תכנית הקורס בנויה במתודולוגית למידה ייחודית המאפשרת ללומד להטמיע את הידע באופן מובנה ומעמיק, ולקבל בנוסף בסיס איכותי לפיתוח קריירה בתחום הפנסיוני. הקורס משלב הדרכה פרונטאלית, ניתוחי אירוע, מיקוד בחקיקה רלוונטית ותרגול.

 

מטרות הקורס

  • לספק את ההכנה הטובה ביותר לבחינת רשות שוק ההון והביטוח בגמר פנסיוני.
  • לספק כלים איכותיים לתלמיד שיעזרו לו בהצלחה בבחינה.

הנושאים הנלמדים

  • חקיקה רלוונטית - התקנות שעל פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א  1981, התקנות שעל פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני( התשס"ה 2005, התקנות שעל פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) , התשס"ה 2005, חוק הגנת השכר, התשי"ח 1958, חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג 1963, חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז 1957, חוק זכויות החולה, התשנ"ו 1996, חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד 1994 (התייחסות החוק לסל הבריאות ולתכניות השב"ן).
  • ביטוח חיים
  • פנסיה
  • קופות גמל
  • ביטוח תאונות אישיות, מחלות ואשפוז
  • הטבות מס
  • איסור הלבנת הון – חוק איסור הלבנת הון, התש"ס 2000, צו איסור הלבנת הון, התשס"ב 2001.
  • חוזרי המפקח על הביטוח, חוזרי הממונה ופסיקות רלוונטיות

מרצים

דרישות קדם

השלמת קורסי היסוד: כלכלה, חשבונאות וסטטיסטיקה ומימון, (או זכאות לפטור מקורסים אלו), השלמת קורס יסודות הביטוח.

קורסים נוספים