Pre Requisites: 

בוגריי מסלול מסחר מעשי 

Learning Methods: 

4 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות כל אחד, סה"כ 16 שעות אקדמיות

הקורס יתקיים ב"גלובסקול" בית גלובס, האצ"ל 53 קומה 6 ראשון לציון. 

Show on Homepage: 

כותרת מטרת הקורס: 

אודות

כותרת שיטת הלימוד: 

מבנה הקורס

כותרת הנושאים הנלמדים: 

הנושאים הנלמדים

כותרת דרישות קדם: 

קהל יעד
16 שעות אקדמיות

אודות

היכולת  לנתח את הסביבה העסקית בה פועלת החברה , היחסים הפיננסים הנגזרים

מהדוחות הכספיים והמגמות במחזור החיים של החברה

קורס זה הינו חלק ממסלול השקעות 360

מטרות

 • הקנית כלים לניתוח כדאיות השקעות בחברה )מניה או אג"ח(.
 • להכשיר משקיעים פרטיים לביצוע ניתוח הפעילות הכלכלית והדוחות הכספיים.
 • לספק כלים התומכים בקבלת החלטת השקעה )קנייה או מכירה(

הנושאים הנלמדים

 

 • ניתוח הסביבה העסקית והמאפיינים הכלכליים של החברה במסגרת
 • הסביבה העסקית בה היא פועלת.
 • קריאת דו"ח כספי והבנת המצב הפיננסי של החברה תוך שימוש
 • ביחסים פיננסים.
 • הצורך בהערכות שווי
 • הערכת שווי על בסיס היוון תזרים המזומנים DCF
 • הערכת שווי על בסיס מכפיל הרווח רווח מייצג
 • הערכת שווי על בסיס השווי הנכסי הנקי

מרצים

מבנה הקורס

4 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות כל אחד, סה"כ 16 שעות אקדמיות

הקורס יתקיים ב"גלובסקול" בית גלובס, האצ"ל 53 קומה 6 ראשון לציון. 

קהל יעד

בוגריי מסלול מסחר מעשי 

קורסים נוספים